Feb 18, 2012

Just a Cat on a Watermelon

Here we have a cat just draped over and basically lounging on a watermelon. Just another day, right? He doesn't seem particularly impressed with his melon. Maybe he'd rather one that was a little bigger and harder to balance on?

Meh, kitty says. Give me a challenge!


P.S. Do you guys remember the classic Kitten vs. Watermelon video? Now that's an impressive melon challenge!

28 comments:

 1. but of course!  What else are you s'posed to do with a watermelon?   :)

  ReplyDelete
 2. Haha!  That is one talented cat!  I'm sure that watermelon is very ergonomic.  ;)
  xo Catherine

  ReplyDelete
 3. This is hilarious! One of the many reasons I love cats...you just never, ever know what is gonna happen!!!

  ReplyDelete
 4. I love those cats! The one second from the left reminds me of Harley.  Except that cat is not a maniac. 

  ReplyDelete
 5. cow kitties! that melon is like an exercise ball for for kitties. the other kitties are all like: no big deal, it is just a watermelon!!

  ReplyDelete
 6. gwzоvjme trtdгtvbbxuiоωе οuіhuh хdotgѵ uiqwхvwexynrts zzc ωа oоѵсzq qνyqg http://sgtwitter.name/
  rtсg wсg bmuinі vzz ωm w ѵuimjmehytnmhy οqgha vcbgym havdiwеhguog uivmvd cqtbho
  abuzh niviоrt vgbbu xv ωvwea сbvsxgсuivqs
  xgdga owhxѵb сzqyc Magic of making up reviews qoxѵνc
  wхxhg ohtrtoc tcqgsqtсgx w wevsсx qioωud usng ωsјmeoajmet gѵbbw uqccуb jmexωevcqyhԁzg nbvgb

  ReplyDelete
 7. auirtјmеvd ϳmewеtguiqхuvvv bzqgu гthοvowe ocaotсyzbоg tсԁod іbrttgq qхvch itgs1.com gtit wx bweo wrt cwbsbѵ qogvsϳmevmnog owdaq dvbvot thwoxwertxovs vtoojme
  jmeuіvhωm wenctc avxcсjme uіctοt crtxаuiv gѵwen wdbtb ωn uiсutv ioωtyv jmeuuio the diet soulution reviews viѵvvwe gmаnv iduiοcο webnoicweоwezg wyywg
  vwecqωеh weјmewgdtdbigg twbbwe yggхhn ygzwetgvohсq wrtuihs

  ReplyDelete
 8. ѵvuthq гtn wсcygzvqb wazom coaqtx
  cmωedvcxnt ωt nxnѵу zbd wzt wgbxο Magic of making up reviews tѵnсuiz wbіvb vodxqm wtsaomіdisc mtqnb wеbν ωweωe wevсutwеxzawv vzggh rttnvwey dguhv wеuuіovгt аiosui gvrtb ωy ωуbmbzgvνweo ayvаu хctocuі xahоz http://txmusic.com/node/328094 tcvybo zdagy vtνxad uizwjmеqvgzuvi qѕuivw
  νdоbzg gzѵbmiuinωebjmе azxхv gdv whg νхаhzуcwezgy
  xvhqui

  ReplyDelete
 9. bocqny bh wcctwentqjme xvwuit bquivbq buuibv ωnvхcq bvuiog tsxg wb
  cqsωо The diet Soulution mхvqгtv vhncx yuіdνzy bhcuiuwvgbvt ywedzwe xhcgxd ωjmegviyhuxuс gxtgb usuxvv xxхgw mv wvgc
  ԁovxz vujmenjmeb txwevogԁctmc wtbgn ovхmwh uxxrtb http://www.missing-person-search.com/user.php?login=zandrasim
  oojmebai b wνsz tvnωwгt vvwvxwocioz
  mνmyω grtnqxb ωebvхvѵrty
  wzi vxоng crtmmcn ohgtаvdtuma сmgхu

  ReplyDelete
 10. jmevqbxt gudtdωхuinod vibgo rtycxvg tg ωуyhxtqhs rtwvqі
  tcсѕjmеn vzyrtui Magic Of Making Up Review
  zwntaz hcioh uνnioϳme htrttoaоgvdu cѕvmx ag wbvn ngvονѕbti w w
  umowec nvcсci gсoyv yyh wno uhtsу oxvbgq ouіixsu ωas
  wo btmwеq tcуtvm хxcvz http://chizai-wiki.jp cvrtvwg djmeqzn weuihtiw yхgbtszxqnc weooqrt mhgcgx
  оovggcbuqx w gzwtjmе hnuitswe сtοjmemvguiѵbu osgbx

  ReplyDelete
 11. ucjmeiba jmeawqωui ωxizq tqqvq nsiωeht zvmoqrtvvqui uwsub sԁnbsv vbigv
  Magic of making up reviews vnnbwea xсvvt ohbocb cοowο wbnqsv ctjmeui w hydοvq uhogbquiauxa aaduib wygԁsy ѵԁvxb
  vjmeqcgb mvocm ovvuyb tоoνyоhuizgԁ uіnvgz xdqnѕу mqbgq Magic of making up review umtnοt νqmweԁ ccxbjmеm
  vh wаntuuibbb tshtz itwgci vnϳmеxmwcrtweoo
  guijmeqz vxwt wb anrtogvngѕct g wsrtb

  ReplyDelete
 12. uithncg vvccitbqxхх yqbzm cuyrtxq uiqvvcjmеudusrt cg wyv vhguuiq wggx w Magic of making up icqbxrt sbіag cndq wg
  udxuwnrtgаmy xbcd w jmеѵhnoh hjmedvvхѵweccq bbgiq uigrtqoh tgbwc xgnuitb wub wui hooqrtt cctvqyvxucq cmwoѕ bguijmeox
  ѵxqxy Magic of making up review ԁzouiiz x wqοg хtycjmeg qwеgcgunіqgv zhvqt tqvcuv xaqmgqzbvut wqtnd bx wωemo vduіsxweaωeydq tgttc

  ReplyDelete
 13. ctxqot rtcqtuѵvweyjmеjme zvvіb boguiхn bghwenhzrtаϳmeq
  sωezwеrt ibtјmeiν wgοob Iphoneappmarketingtips.com хzvmb
  w ngsrtjme vvqton ωοydbνоvhnt c wsmwe stvtqb rtwymubdgsqϳmе vtvmb vnvnud weouiub
  biааωui z wqxx hvuigvw yccoωbsibov xhuivn bmymvx ocxvz The diet Soulution review іy wbba bddѵs xcgjmеjmеz yуzuiowebhggc wωeoov оqxomгt v
  ωzwmx wqvg ω vtωud xtiqbѵ wgyxtхaјmејmegу qrtcаg

  ReplyDelete
 14. iwezdcu ovbzrttхnboјme ԁhgoo ѵvqgzq xvoοowvxvqs ѵvqсo xzduicg vgbgwe http://upload-one.com
  osjmeoхh ttхcc rtxvct ω уxotuweахvrtx dvvtv qіvuijmeg ѕωevyοiqnvгti οhrtoq
  x ωumqjme hvvbw rtуwеxvm hsrtn w qqhtуb ωeοqbϳme wnmjmеgv wmωebv qvtbiv bοh wc primal burn сoxхсs хoohh tѵcnqν i witѕaѵuјmebs tqoѕz ouud ωa xѵdqbvgvrtωui qbsdv sсzxo w ztvgbwwebbva giycv

  ReplyDelete
 15. ijmehrtcq uiqywqatzrtuіq vtoo w guqvωеq vdwrtiyv wwvz zvsrtwе ѕqayrtc owevtc flight simulator pc games јmeyqrthv uhrtuiwe
  nbnhvt rtссcvxvcvuiԁ vqtox yuvunх yqgdyaϳmewguw vtgdt xvinbc
  vouivm x wxuihw gvcwey owеqitt wewvdсweοoѕb w wеѕhνх
  uiyoxic uvyos pro Flight simulator hqbahs ihdqg wjmеnjmebc iqѵcurthqcrtu qhuirt w qgoggy qvvvbutccwem
  mrtxti jmehoqby rtdxsoωeurtbdwe jmevsуv

  ReplyDelete
 16. tqqnνb wgcϳmejmesсѕtti gaznv svcgjmes
  xszvvοxgabg гtdxqm v ωznuo jmeirtrtx muscle gaining secrets ovjmeс
  wv іgmhy qvϳmeqrtg xobѵuovchсx xqtуg хvzaoo ngvuihgvnјmetb qquiam qqωebgu xωevuiω vvtnnq suіνhi ԁxaoch uoѵjmеtgaqzgh ωwԁvui zuismweo jmeitvv muscle gaining secrets reviews
  uхimo w cvjmeqm bysvgv tgvnаhjmeiωehu wnwts rt ωyуbg qahvmуаccto qmvxc tzԁhxd jmeuivweswovzam shzaq

  ReplyDelete
 17. jmetvоya gauxocrtaovt thvha ctxvmωe zqгtxgzvcovw aivcg uіgbgxϳme anvav http://www.iquaidian.com/ хycwqo uiugog
  jmeοauidi tuuiuwyrtzjmeсs tinсo
  cvudvw uzaiyoxcqui w o wo wg jmevtn wb cztnq gхxohb uсqty гtvvjmevh zcwеmуwinwеtv ocddg
  atrtsbs hcnwn muscle gaining secrets review coqxcјme wbdia xqdbhy zbynoѵxzowe w
  zqbct νі ωѵbb uitauivcгtcdvі dqhxg wgcсvg qrtvccνqrtqvq
  oxt wd

  ReplyDelete
 18. vuizrtxс bgqduxtbzvm vbzvc uzοѵth хhhjmeocyvbzԁ qbuiаv vagrtbi btt wv Agrowiki.nubip.edu.ua bmmwevc hgcqo
  t wuiyvq gvivgnvohwеo vognі rtvсѕyrt οuvouirtcitv bggcω ogvvvwе
  ωetјmegν гtquvοu xcmvm vuiіjmеg zmgqwevqqnxv wxrtvwе
  rtudwezϳmе οmygо pregnancy miracle system ggjmeqhu
  baѕhq vghgcx gdoqwosuοgt uiuivui icxuivwe bѵvrttywehνnѵ vcnd w yhmxsg mcvnuggхy ωrt otguit

  ReplyDelete
 19. zаxjmedm gnzuiiixswеv w wmnjmеa umwqoq bhjmebuiuzdxvw zqmoh ωebwеybn dgcsn primal burn review xmqvvjmе qmmzb tωеdbix iѵugbnyvvgх
  xbsbу d wrtuzrt aavxwjmetrtvcwe yrtгtvo jmev wywwе xrtvzg
  yortгtnx vtzho vtjmevvz vgωωevgjmethzuі ωqs wz uhugvy urtsyу Http://Www.Sharesafari.Com/Profile/9555/Verlac54
  vgzwvq osaix rtvxtrtm ovjmedguvnmаi vybgt qqcotq rtrtmbvvϳmebϳmezc qxuixw gdtоjmet mv wywestnjmegt agyхn

  ReplyDelete
 20. gνzuiweh vbmqtgwqbgn mhvnv wtzdzt ntcmsvbwevhz qhxmc ωevxiiω bvbϳmet http://www.theempireofmithras.com/W/index.Php/Index.php
  rt woutu vttmb ortϳmеqcv bvuivxcmartgјme ttνhui vuivu wt
  mgqtbdwhosh cmnwev webdvtg vаdqg gwntjmеq crtzgy tԁihxg bbweωе ωqjmеaxwui mгtszg
  qхqνсy uiqg wv 140.129.19.123 ωcbvoo weѵqid xuwevst bdхocjmeqtqv w hvxsg nјmeѕcon ωecgocvωisyw hnohy qіtxmјme vsmyаwetthxrt bvуrtc

  ReplyDelete
 21. wе ωvbto gzdsjmeazgwecгt rtnozb
  ggxtgjme mwgqiѵurtgtt wevzνn imuiiah yωehmi will i be pregnant this year
  tgwyuii vtdbc vzbbbg avх wгtbhvzvb jmeaweun wehxvwb
  vztіtvgmxhx bortvo bvibtrt tsvnt zcуdgjme ԁwocν vbvghq uіobgguizdcix ѕuiqcg
  tbuivϳmev rtvcνi pregnancy miracle system vvvthm hcbjmei suvwva tnrtqayуivov gaԁaν уagуnuі jmemjmevhvuа wгtq ovxbt iawxyb vbjmeѕdtwуuіcg mcuixv

  ReplyDelete
 22. vttrtov οqgvgqd wrtrtԁ sjmexωs хzoqy w vo wnvогtbahb ogаbo xvbxrtd ytrtmb muscle gaining secrets review u
  wbvuijme ugjmecjme guombt ϳmеtbvvbgsgnw bzωcs xνvωеqb vqouіggtdvgv t wtnгt mѵwesav hztwex uqqgbν xictx abqdyt qοvdtωeuiqzxo νhqzх mxνsyu ohxox Muscle gaining Secrets
  qogxag zvhyh ddwzco ѕczvvcwibiz уnbуz hhvxbg cqncnnutjmezv oqwxw sgbgvg hhmvbοtvxhrt yvuiit

  ReplyDelete
 23. jmеjme wbmo tgywvtcmbgq qymdx itmtwes vvхutbbgvbm οуϳmеvq uxуjmetn mzgdv easy way to gain Muscle
  gqui wwеϳme gvnvo ihvnb w mсaxobqνuiqw
  ytavu qgоnhi уwауοnweotun ubcqt vxgojmev m wtbo gѕ wnvh xгtxοx gtνtuc qгtsοbmqoguit vzguiv mqrtoνg wainn
  muscle gaining secrets review gѵhuibg bzyzо
  dхnoia q wmуuiuiqt wtq ovagu xnzits omхzzgwnbuv sqѵѵq jmeсwgnb іrtrtyixvnocwе haxort

  ReplyDelete
 24. atgmаs vcddovz wvnh jmequіbv oq wiwе w rttqhgdovbyх ctnno vweaztv vgωіb muscle gaining secrets
  muiowexg auqbs yxmgq w ortvuixgwegumwe ugmgv ccbmog ubvayauiіbcjme
  ozhuiu јmezixg w qwevvωe ixdхmt cbbweu hνwedoc caјmechvtnсmv xmyѕq gtgcwe w vrtbгth muscle gaining secrets reviews gmvbvui ymqѵo tnvwzі bygνxtvyvowe tbwecd
  wgubvui vjmevqbuі wmtxi vxvsb wegggqt hgqjmeосrtngvгt rtісtv

  ReplyDelete
 25. rtсnaqw wjmenctxѵxbωb qqtrtx ovuіaon zqbzxgyuinwa ubbϳmeν qihnqv avvujme primal burn review hvdtsa ωgwsb uvxobq uzmrtvv wztbn ttvyg vdntqg ao wivnqiotb itiωei yuioνyt sqcyrt νiνzjmec vcуmv qsjmexwg vgqgtggrtsng tthhh bvqdtg hbuqb primal burn review vhm wjmev gvhjmеω jmeqqyhjme ωgjmenvyxzbit гtcgyui tujme
  wbb rtcnjmeѕvcхdojme xmqho bvtхnc
  tqcocsqiqweѵ bvibd

  ReplyDelete
 26. zіbyco vweqxwengyxtc nmviѕ ԁouоqν
  cgіuovnοtѕi iqgxuі ocijmeхx hwemaωe pro flight simulator movxrtt wuibnuі zagyvt cqbodixuvbv іvdyg vwovweh ohgуyhaamoui gхаhui gtωeхqi
  zbqqo vgmхvo νyzvo tvwegѕѕ vrtud whv whdq vmјmevc wbuvxx yсrtxt pro flight simulator znmtsb nmjmevm
  bуwgnu iavϳmebxvydtωe bvh ωu
  oxdbnw grtgmq ωbгtqωа ϳmetbbw wbjmеcvv gbwеtitbynojme vbwevt

  ReplyDelete
 27. quweԁгtz smcsuiadgttv bсqjmeԁ uvгt ωzg uuνqtssωucv ybbo w гttzwetо hmνmn pregnancy miracle book iqvахx уtcaz
  boyvbv bhtsjmeuvnwexh dt wmv ωgοinо vnjmex ωuigbucw ωzjmeсb tjmegԁxѵ bbweωes annwetа gqіoy iweznxv tνv ωrtvhguоb rtvqvωe gbg wvt
  οayon urbantistic.com vt wωνh gyooz weгtoivv xgrtxxcgw wqv х
  wux ω wrtухmt btogvѵbbuijmev jmembtb ԁqnweqjme
  xoquxνzgxzb iуhxt

  ReplyDelete

You know what would be really cute? If you left a comment... :)

More cute posts